Salmon & Sweet Potato Bites

Ingredients: Scottish Salmon, Sweet Potato