Salmon & Sweet Potato Fillet Strips

Ingredients: Scottish Salmon, Sweet Potato